Cele Federacji

– ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych wielospecjalistycznych centrów onkologicznych wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej, w tym dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia.

– prowadzenie działań na rzecz rozwoju lecznictwa onkologicznego w Polsce.

– usprawnianie współpracy pomiędzy organami i instytucjami władzy publicznej a ośrodkami onkologicznymi.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 

-reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych centrów onkologicznych;

– jednoczenie centrów onkologicznych wokół działań zmierzających do rozwoju lecznictwa onkologicznego oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;

– oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego rozwój nauki w dziedzinie onkologii oraz uwzględniającego prawa i interesy zrzeszonych członków;

– wspieranie działań zrzeszonych centrów onkologicznych w zakresie realizacji ich zadań statutowych, w tym szczególnie prowadzonych przez nich rokowań z organami zlecającymi realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy w prowadzonych przez nie sporach;

– współdziałanie z innymi organizacjami placówek naukowych w kraju i za granicą;

– podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia;

– podejmowanie działań na rzecz współpracy z organizacjami zawodowymi pracowników w celu wspierania rozwoju samorządów zawodowych;

– podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji centrów onkologicznych w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii i technologii;

– ułatwianie zrzeszonym członkom nawiązywania kontaktów zagranicznych i współpracy naukowej z instytucjami zagranicznymi.

– opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami Federacji udział w rokowaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministrem Zdrowia;

– delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej;

– organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

– współpracę ze szkołami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb lecznictwa onkologicznego.

Majątek

Federacja utrzymuje się z: dotacji i grantów, darowizn i zapisów, składek, wpływów z działalności statutowej, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, wpływów z 1% podatku, dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, odsetek bankowych i innych przychodów z tytułu zarządzania funduszami Federacji.

 

Kontakt

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych,
Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa

e-mail: biuro@fwco.org.pl
www.fwco.org.pl

 

Pozostałe dane

NIP nr  7010506070
REGON nr 362468398
KRS  0000574403
Bank Pekao S.A IV/Oddział w Warszawie
nr 16 1240 1053 1111 0010 6502 7296