O nas

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych jest organizacją pracodawców i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j Dz.U.2015.2029 z późn. zm.). Federacja posiada osobowość prawną.

Federacja jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych została powołana 9 czerwca 2015r. w Warszawie uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Założycielskiego.

 

Założycielami Federacji Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych byli:

 

– Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,

– Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

– Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,

– Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

– Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,

– Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,

– Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ,

– Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK,

– Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

– Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,

– Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,

– SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

– Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach,

– Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,

– Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o.,

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi.

– Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego proszę przyjąć serdeczne podziękowania za Pana ogromne zaangażowanie, wsparcie merytoryczne oraz otwartość na dialog zmierzający do wypracowania konstruktywnych rozwiązań, których celem było i jest nadal osiągnięcie stanu pełnego bezpieczeństwa pacjentów objętych opieką onkologiczną na terenie naszego regionu…

Mieczysław Struk

Samorząd Województwa Pomorskiego

Majątek

Federacja utrzymuje się z: dotacji i grantów, darowizn i zapisów, składek, wpływów z działalności statutowej, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, wpływów z 1% podatku, dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, odsetek bankowych i innych przychodów z tytułu zarządzania funduszami Federacji.

 

Kontakt

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych,
Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa

e-mail: biuro@fwco.org.pl
www.fwco.org.pl

 

Pozostałe dane

NIP nr  7010506070
REGON nr 362468398
KRS  0000574403
Bank Pekao S.A IV/Oddział w Warszawie
nr 16 1240 1053 1111 0010 6502 7296